Hantering av klagomål – en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Enligt skollagen 2010:800
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (Skollagen 2010:800, kap 3, 3 §)

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 8 §. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 2010:800, kap 4, 7-8 §).

”Åsikter”

Lämna synpunkter, idéer eller klagomål

Vi är öppna för ett bra samtalsklimat som rör barnen och verksamheten på Förskolan.

Vi tar tacksamt emot synpunkter, idéer eller klagomål.
1. Ta det med berörd personal
2. Ta det med förskolechefen Malin Svensson

Vi tror på ett nära samarbete med er föräldrar. Många gånger räcker det med en bra ”tamburkontakt”, utvecklingssamtal eller föräldramöte.

Det finns möjlighet att skicka in åsikterna på vår Hemsida. Klicka in er på kontakta oss och lämna de åsikter ni har, ni kan vara anonyma

Oavsett hur ni har förmedlat era åsikter eller klagomål, kommer antingen pedagogerna på förskolan eller förskolechefen att återkoppla till er.

Tack för att ni gör er röst hörd!