Tankar & Mål

Övergripande mål för förskoleverksamheten på Dalshalls förskola.
Det pedagogiska arbetet skall utgå ifrån *Lpfö 98:s övergripande mål: Normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
Arbetet skall utgå ifrån en helhetssyn på barnets utveckling.
Verksamheten skall vara ett komplement till hemmet.
Föräldrar skall ges möjlighet till medverkan i arbetet. De skall kunna följa barnens utveckling på förskolan.
Förskolan skall stimulera barnen till kunskaper och färdigheter samt utveckla barnet socialt och emotionellt.
Innehåll och arbetssätt skall utgå ifrån läroplanen.

Kökriterier

Syskonförtur.
Enl. skollagen 2010:800, 8 kapitlet, 8§.

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Anmälningsdatum till kön.
rghj-01