beskrivning av förskolans verksamhet

Verksamheten på Dalshalls Förskola


Vår verksamhet ska följa skolverkets styrdokument ”Läroplan för förskolan Lpfö 2018, skollag och allmänna råd för förskola.

Omsorg, utveckling och lärande ska gå hand i hand och vara vägledande i våra strävansmål. 


Barnkonventionen är lag och genomsyrar verksamheten. 


Vi fångar upp barns egeninitierade lek och stöttar/utmanar, vi tillsätter variationer, med läroplanens mål som utgångspunkt. Allt för att ge barnen bästa förutsättningar för ett varakigt lärande och utveckling (undervisning).


I våra projekt/tema arbetar vi med barnen i smågrupper under olika tider på dagen.

Inför varje läsår jobbar vi efter mål som vi valt ut efter de behov som vi ser att verksamheten behöver. Vi utgår från kvalitetsarbetet läsåret innan. 


Verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Barn utforskar, upptäcker, utmanas, experimenterar tillsammans med varandra och med pedagogerna på förskolan. Hållbar utveckling är något som vi ser som en del i all vår verksamhet. 


Läroplanen är indelad i olika områden som tillsammans bildar en helhetssyn om hur vi ska hjälpa barnen att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö, där barnets behov står i centrum för på vilket sätt vi ska ge barnet utforskande och utvecklande kunskap om sin omvärld. 


Nära samarbete med hemmet ger bra förutsättningar för en lyckad förskoletid. Öppenhet vid lämning och hämtning, dialog genom lärplattform, planerade samråd, föräldramöte och utvecklingsamtal, är en del som bidrar till ett gott samarbete kring barnens utveckling och lärande.


Maten på Förskola


Doften av nybakat bröd, egen müsli, och varierande kost finns på förskolan, vegetariska maträtter introduceras.

Egen lagad mat från grunden är vår kokerskas motto.En dag på förskolan

kl. 6.15 Öppnar förskolan.
kl. 7.30-8.00 Äter vi frukost
kl. 8.15-9.15 Barns egen initierad lek, ute eller inne
kl. 9.15 -11.15 Projekt/tema i olika grupper, verksamhet inne och ute
kl. 11.30-12.15 Äter vi lunch
kl. 12.15 Barnen vilar på madrass, saga/lugn musik i hop med pedagog

kl. 12.15 De yngsta barnen sover i sina vagnar ute
kl. 12.45-14.30 Egna aktiviteter/utevistelse/uppföljning av tema/projekt
kl. 14.30-15.00 Äter vi mellanmål
kl.15.00-17.15 Barns egen initierad lek, ute eller inneinskolning

Barnen får ett välkomstbrev hem med förslag på tider. Vi börjar med lite korta besök som efterhand utökas. Föräldern/föräldrarna vinkar hejdå och barnet är självt på förskolan kortare eller längre stunder.

Efter cirka två veckor brukar barnet vara inskolat och föräldern/föräldrarna återgår till sitt arbete. Vi strävar alltid efter att barnet och föräldrarna ska känna sig trygga i verksamheten.era Åsikter är viktiga


Lämna synpunkter, idéer eller klagomål

Vi är öppna för ett bra samtalsklimat som rör barnen och verksamheten på Förskolan.

Vi tar tacksamt emot synpunkter, idéer eller klagomål.
1. Ta det med berörd personal
2. Ta det med rektorn, Malin Svensson


Vi tror på ett nära samarbete med er föräldrar.
Många gånger räcker det med en bra ”tamburkontakt”, utvecklingssamtal eller föräldramöte.

Det finns möjlighet att skicka in åsikterna på vår Hemsida.
Klicka in er på kontakta oss och lämna de åsikter ni har, ni kan vara anonyma


Oavsett hur ni har förmedlat era åsikter eller klagomål, kommer antingen pedagogerna
på förskolan eller förskolechefen att återkoppla till er.

Tack för att ni gör er röst hörd!


Hantering av klagomål – en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Enligt skollagen 2010:800
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (Skollagen 2010:800, kap 3, 3 §)

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 8 §. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 2010:800, kap 4, 7-8 §).